Договір оферти

Даний Договір регламентує правовідносини між ФОП “Максимів Ю.В.” іменований надалі Ліцензіар, в особі директора Максиміва Юрія Володимировича, що діє на підставі свідоцтва, з одного боку, і Користувач — будь-яка фізична або юридична особа, яка має право на використання комп’ютерної програми “Inspiga POS” (далі – Комп’ютерна Програма), у своїх інтересах відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Договору, іменований надалі Ліцензіат.

 

Основні терміни та загальні положення

 

1.1 “Inspiga POS” – комп’ютерна програма, об’єкт інтелектуальної власності Ліцензіара, яка розроблена та розповсюджується як Saas модель (Англ. Software as a service – програмне забезпечення як послуга), є онлайн-сервісом доступ до якого надається через браузер, а функціонування можливе виключно при підключенні до мережі інтернет.

1.2 Повний опис Програми доступний на сайті inspiga.com.

 

Предмет Договору 

2.1 Згідно з умовами, визначеними цим Договором Ліцензіар, надає Ліцензіату просту невиключну ліцензію (право) на виключно самостійне використання Ліцензіатом Комп’ютерної програми (далі – Право).

2.2 Ліцензіат може використовувати програму на власному обладнанні (комп’ютер, планшет, смартфон, тощо) для ведення господарської діяльності шляхом підключення до його до мережі інтернет.

 

Порядок розрахунків і терміни виплати платежів

3.1 Ліцензіат за надання права використання Програми виплачує Ліцензіару Роялті згідно з обраним тарифним планом на сайті inspiga.com. Ціни в тарифних планах вказані в Українських гривнях без ПДВ відповідно до роз’яснення Державної фіскальної служби України (Лист від 18.08.2015 № 30644 / 7 / 99-99-19-02-02-17 «Про платежі за використання комп’ютерної програми») і положеннями Податкового кодексу України (далі — Кодекс), а саме:

  1. Відповідно до п.п. 196.1.6. п. 196.1. ст. 196 Кодексу операція зі сплати роялті не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;
  2. Згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу «Тимчасово, з 01 січня 2013 по 01 січень 2023 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції».

3.2 Роялті вказані в пункті 3.1 Ліцензіат виплачує Ліцензіару у безготівковій формі шляхом перерахування 100% суми вказаної в рахунку на розрахунковий рахунок Агента виставленому через еквайринговий сервіс в адмін-панелі Ліцензіата в Комп’ютерній програмі.

3.3 Сума оплачена Ліцензіатом на рахунок Агента, протягом 72 годин зараховується на баланс в адмін-панелі Ліцензіата в Комп’ютерній програмі.

3.4 У Випадку невиплати Ліцензіатом Роялті згідно виставленого рахунку в адмін-панелі Ліцензіата в Комп’ютерній програмі, Ліцензіар залишає за собою право через 72 години з дати початку періоду використання Комп’ютерної програми, розірвати Договір в односторонньому порядку та обмежити доступ Ліцензіата до Комп’ютерної програми. При цьому Ліцензіар не несе відповідальність перед Ліцензіатом за можливі завдані збитки у зв’язку з обмеженням доступу до Комп’ютерної програми по причині не вчасної оплати Ліцензіару Роялті.

3.5 У випадку відмови Ліцензіата від подальшого використання Комп’ютерної програми або одностороннього розірвання договору з ініціативи Ліцензіата, кошти, сплачені як передоплата за надання Права, поверненню не підлягають.

3.6 У разі відмови Ліцензіара від подальшого надання Ліцензіату Права або одностороннього розірвання договору з ініціативи Ліцензіара, кошти, сплачені як передоплата за надання Права, підлягають поверненню Ліцензіату на вказаний ним рахунок.

Зазначене в цьому пункті правило про повернення коштів Ліцензіату не поширюється в разі розірвання Договору внаслідок порушення Ліцензіатом пункту 6.3 цього Договору.

3.7 Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінити умови тарифних планів на новий період надання Права. У разі незгоди Ліцензіата з зазначеними змінами, про що свідчить відсутність оплати Роялті, Договір вважається розірваним.
При цьому надання Права, оплачене Ліцензіатом до моменту внесення таких змін, буде виконано Ліцензіаром без урахування таких змін.

 

Права та обов’язки сторін 

4.1 Ліцензіар має право

4.1.1 Отримувати від Ліцензіата Роялті за надання йому Права.

4.1.2 В односторонньому порядку вносити зміни, випускати нові версії та вдосконалювати Комп’ютерну програму, без попереднього повідомлення Ліцензіата. 

4.1.3 Проводити планові та позапланові технічні роботи на сервері, для забезпечення належного функціонування Комп’ютерної програми. Тим самим тимчасово припинивши доступ Ліцензіата до Комютерної програми.

4.1.4 У випадку порушень Ліцензіатом умов даного договору, достроково в односторонньому порядку розірвати даний Договір, негайно заблокувати доступ та призупинити надання Права без попереднього повідомлення Ліцензіата і компенсації у зв’язку з цим нанесених збитків.

4.1.5 В односторонньому порядку вносити зміни в умови даного Договору. Продовження використання Комп’ютерної програми і оплата Права після внесення змін або доповнень в цей договір, означає згоду Ліцензіата з даними змінами або доповненнями. При цьому надання Права, оплачене Ліцензіатом до моменту внесення доповнень або  змін в даний договір, буде виконано Ліцензіаром без урахування таких змін.

4.1.6 Передавати права та обов’язки по даному договору, третім особам в цілях виконання даного договору без додаткової згоди Ліцензіата.

4.1.7 Інформувати ліцензіата за про функціонування Комп’ютерної програми, а також надсилати, рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти чи номер телефону вказаним Ліцензіатом, або розміщувати інформацію в Комп’ютерній програмі.

 

4.2 Ліцензіар зобов’язаний забезпечити

4.2.1 Цілодобовий доступ Ліцензіату до Комп’ютерної програми, за винятком випадків передбачених даним договором.

4.2.2 Виконання функціональних можливостей описаних в тарифному плані.

4.2.3 Конфіденційність даних Ліцензіата на весь період їх знаходження на серверах Ліцензіара. 

4.2.4 Віддалену технічну підтримку Ліцензіату по функціональних можливостях Компютерної програми, на період дії даного договору.

4.3 Ліцензіат має право

4.3.1 Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до умов Договору та чинного законодавства.

4.3.2 Надативати співробітникам організації Ліцензіата доступ до Комп’ютерної програми.

4.4 Ліцензіат не має права

4.4.1 Перепродавати, здавати в оренду чи передавати Комп’ютерну програму третім особам.

4.4.2 Публікувати інформацію в Комп’ютерній програмі яка порушує чинне законодавство України, міжнародні договори або захищені законом права та інтереси третіх осіб.

4.4.3 Декомпілювати, деасемблувати, перекомпоновувати та модифікувати Комп’ютерну Програму.

4.4.4 Проводити взлом Комп’ютерної програми.

4.5 Ліцензіат зобов’язаний: 

4.5.1 Виплачувати Ліцензіару Роялті за використанні Компютерної програми передбачених цим договором.

4.5.2 Повідомляти Ліцензіару про всі відомі випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму.

4.5.3 Ознайомитися з усією інформацією розміщеною на сайті inspiga.com, а також регулярно слідкувати за усіма змінами.

4.5.4 Не вчиняти дій які можуть нанести шкоду діяльності або іміджу Ліцензіара.

4.5.5 Регулярно відслідковувати всі зміни в даному Договорі, який розміщений на сайті inspiga.com.

 

Порядок використання Комп’ютерної програми

5.1 Комп’ютерна програма є власністю Ліцензіара. Ліцензіат не получає права власності або авторське право на Комп’ютерну програму.

5.2 Ліцензіату щоб скористатися Комп’ютерною програмою потрібно мати Комп’ютер або планшет підключений до мережі інтернет.

5.3 Комп’ютерна програма може використовуватися виключно для господарської діяльності Ліцензіата з урахуванням її функціонального призначення. 

5.4 Доступ до Комп’ютерної програми надається після реєстрації і авторизації в якості зареєстрованого користувача на сайті https://pos.inspiga.com

5.5 Для початку використання Комп’ютерної програми Ліцензіат повинен заповнити реєстраційну форму на сайті Ліцензіара за адресою https://pos.inspiga.com/register

5.6 Всі дії, вчинені з використанням електронної адреси (email) логіна і пароля Ліцензіата, а також логіна і пароля представника Ліцензіата, вважаються діями вчиненими самим Ліцензіатом.

5.7 Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження свого логіна і пароля та наслідки в разі втрати і / або розголошення логіна і пароля третім особам.

5.8 З питаннями стосовно технічної підтримки Комп’ютерної програми Ліцензіат може звертатися по контактах вказаних на сайті https://inspiga.com.

 5.9 Ліцензіат виконує акцепт оферти (заключає договір) шляхом попередньої оплати Роялті Ліцензіару в порядку встановленому пунктом 3.2 даного договору.

5.10 У випадку якщо акцепт оферти не був виконаний, Договір вважається неукладеним, Право на використання облікового періоду в Комп’ютерній програмі не надається, а Ліцензіар має право, на свій розсуд видалити акаунт Ліцензіата.

5.11 Якщо Ліцензіат не згодний з умовами Договору (оферти), він повинен негайно припинити використання Комп’ютерної програми.

5.12 Право вважаєтсья надане у повному обсязі  Ліцензіату, якщо протягом 3 днів з моменту надання Права Ліцензіар не отримав претензій Ліцензіата пов’язаних з об’ємом надання прав.

5.13 У випадку розірвання Договору Ліцензіар має право, на видалити акаунт Ліцензіата та усю внесену ним інформацію в комп’ютерну програму.

 

ФОРС-МАЖОР

6.1 Сторони не несуть відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, наступили внаслідок обставин непереборної сили, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти, ні уникнути. Термін виконання зобов’язань зсувається співрозмірно часу, протягом якого діяли такі обставини.

6.2 До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха, епідемії, війна, військові перевороти, заколот, громадянські заворушення, антитерористичні операції, терористичні акти, страйки, акти органів законодавчої і / або виконавчої влади, пожежа, реквізиція, мобілізація, арешт, валютні обмеження, ембарго або блокади, торгові санкції.

6.3 Сторона, в разі неможливості дотримуватися умов Договору при настанні обставин непереборної сили, зобов’язана негайно (але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів) повідомити іншу Сторону шляхом розміщення інформації на сайті за адресою: inspiga.com або або по електронній пошті (email).

 

Вирішення суперечок

7.1 Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходженням Ліцензіара відповідно до чинного законодавства.

 

Термін дії Договору та порядок його розірвання

8.1 Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://inspiga.com і діє до моменту відкликання оферти Ліцензіаром. Ліцензіар залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін до Договору (оферту), такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору (оферти) в мережі Інтернет, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

8.2 Договір набуває чинності з моменту акцепту Договору (оферти) Ліцензіатом.

8.3 Договір діє невизначений термін до моменту розірвання.

 

 ОБРОБКИ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1 Приймаючи умови цього Договору, Ліцензіат відповідно до закону України № 5491-VI від 20.11.2012 “Про захист персональних даних”, діючи вільно, своєю волею і в своїх інтересах, висловлює свою згоду на: надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім’я , По батькові, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду для їх обробки Виконавцем.

9.2 Ліцензіар зобов’язується вживати всіх необхідних заходів для захисту зазначених вище персональних даних від незаконного втручання або розкриття.

9.3 В разі відкликання згоди на обробку персональних даних Ліцензіатом, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з ініціативи Ліцензіата.

 

Обмежена гарантія

10.1 Ліцензіар не гарантує що всі функціональні можливості  Комп’ютерної програми в адмін-панелі буде відповідати очікуванням Ліцензіата.

10.2 Якщо під час використання Комп’ютерної програми будуть виявлені помилки в роботі, Ліцензіар буде вживати всі можливі заходи щоб якнайшвидший термін їх виправити. Сторони погоджуються що точні терміни на усунення помилок не можуть бути встановлені так як Комп’ютерна програма взаємодіє з іншими програмами сторонніх розробників. Терміни виправлення помилок в повній мірі не залежать від Ліцензіара. 

10.3 Ліцензіар не контролює інформацію розміщену в Комп’ютерній програмі  Ліцензіатом чи співробітниками організації Ліцензіата, і в момент її розміщення не знає чи дана інформація порушує захищені законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори або чинне законодавство України. Відповідальність за розміщення такої інформації в повній мірі лежить на Ліцензіату.

 

Політика конфіденційності

11.1 Для отримання інформації про те як Ліцензіар збирає та використовує інформацію отриману від Ліцензіата, ознайомтесь будь ласка з Політикою конфіденційності яка розашована за адресою https://inspiga.com/privacy-policy/  та є невіжємною частиною цього договору.